Cele i zadania szkoły

 • Rozbudzenie i rozwijanie podstawowych zdolności artystycznych pod kierunkiem profesjonalnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
 • Przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki.
 • Oddziaływanie aktywne w sferze kultury.
 • Przygotowanie uczniów uzdolnionych plastycznie i muzycznie do dalszego kształcenia w szkołach artystycznych II stopnia.
 • Przygotowanie do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym poprzez szeroko pojętą edukację muzyczną.

Sposoby realizacji zadań szkoły

 • Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie objętym planem nauczania, z zachowaniem minimów programowych.
 • Organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia wszystkich uczniów.
 • Uczestnictwo w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach ogólnopolskich i zagranicznych.
 • Umożliwienie korzystania z budynku szkolnego ruchowi kulturalnemu (zespoły wokalne i instrumentalne).
 • Wypożyczanie instrumentów.
 • Współdziałanie z samorządami regionalnymi w rozwijaniu działalności kulturalnej.
 • Współpraca z innymi placówkami dydaktycznymi na terenie gminy.

Należy podkreślić, że szkoła korzysta z programów nauczania, których autorami są pedagodzy zatrudnieni w placówce.
Niekiedy są to również zastosowania lub modyfikacje programów opracowanych i zalecanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Podstawowymi celami kształcenia są: rozwój wrażliwości na piękno dźwięku, barwy i ruchu oraz kształcenie aktywności twórczej.
Służą temu przedmioty kierunkowe: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, oraz przedmiot główny (wybrany instrument, kameralistyka wokalna, plastyka).
W ten sposób dokonuje się kształcenie artystyczne, którego celem jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia oraz pobudzenie go do samodzielnego, twórczego myślenia.

W procesie kształcenia artystycznego poszczególne przedmioty wzajemnie się dopełniają. Umiejętności opanowane w jednej dyscyplinie stają się służebne i niezbędne do zrozumienia wiedzy w innej, pokrewnej dyscyplinie. Dzięki temu dzieła muzyczne, plastyczne i sceniczne cechuje dojrzałość przeżyć estetycznych oraz lepsze zrozumienie form i pojęć (np. gama dźwięków – gama kolorów, harmonia dźwięków – harmonia kolorów, tło melodii – tło rysunku, barwa dźwięków – barwa rysunku). W ten sposób następuje kształcenie postawy twórczej ucznia.

Kształcenie w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia odbywa się w dwóch etapach: nauczania początkowego (klasy I – III) oraz kształcenia kierunkowego na kierunku muzycznym, ogólnoartystycznym i plastycznym (klasy IV – VI). Podział ten dotyczy 6 – letniego cyklu kształcenia, natomiast cykl 4 letni jest jednolity, i stanowi odpowiednik kierunku muzycznego w cyklu 6-letnim.

Dla uczniów w 6 – letnim cyklu kształcenia program obejmuje:

W pierwszym etapie edukacji (kl. I – III):

 • naukę gry na instrumentach: klawiszowych, smyczkowych, dętych drewnianych i blaszanych, perkusyjnych, gitarze, akordeonie /forma nauki – indywidualna/,
 • naukę przedmiotów teoretycznych: rytmika, kształcenie słuchu, /forma nauki – grupowa/,
 • plastyka /forma nauki – grupowa/,
 • chór – od klasy III /forma nauki – grupowa/,
 • zajęcia z akompaniatorem /forma nauki – indywidualna/.

W drugim etapie edukacyjnym (kl. IV – VI)

 • na kierunku muzycznym dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia muzyczne:
  kontynuowanie nauki na wybranym instrumencie, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy dla wszystkich klas instrumentalnych (oprócz pianistów i akordeonistów), zajęcia z akompaniatorem, orkiestra, chór lub zespół instrumentalny,
 • na kierunku ogólnoartystycznym dla uczniów wykazujących zainteresowania muzyką rozrywkową, teatrem:
  wybrany instrument, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zajęcia z akompaniatorem, plastyka, zajęcia teatralno-muzyczne, orkiestra, chór lub zespół instrumentalny.
 • na kierunku plastycznym dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie:
  plastyka (kompozycja, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, ceramika), możliwość kontynuacji gry na instrumencie z pierwszego etapu nauczania, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zajęcia z akompaniatorem, orkiestra, chór.

  Dla uczniów w 4 – letnim cyklu kształcenia program obejmuje:

Naukę gry na wybranym instrumencie (jako przedmiot główny) lub śpiewu solowego (kameralistyka wokalna), przedmiotów teoretycznych, w tym: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, oraz uczęszczanie na zajęcia wybranego zespołu lub chóru.

Skip to content