Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Informacje na temat rekrutacji do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały na rok szkolny 2019/2020 znajdują się w zakładce Rekrutacja

Rekrutacja


Rekrutacja do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia na rok szkolny 2019/2020

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły


Szanowni Państwo


Informujemy, że badanie przydatności do kształcenia artystycznego na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniach 11 oraz 16 kwietnia 2019 r. od godz.1600.
Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydaci albo rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego kandydata mogą składać osobiście w sekretariacie szkoły, bądź przesłać podpisany skan, na adres e-mail sekretariat@msamm.pl w terminie od 11 marca do 5 kwietnia 2019 r. Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja.

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

1)    zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
w szkole,

2)    opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat.

Warunki przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia artystycznego zostaną wywieszone w gablocie w budynku szkoły w dniu 4 marca 2019 r.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia artystycznego zostanie wywieszony w gablocie w budynku szkoły w dniu 8 kwietnia 2019r.