Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Organizacja szkoły

Założenia organizacyjno – programowe Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

   Celem i zadaniem szkoły jest:

 1. Rozbudzenie i rozwijanie podstawowych zdolności artystycznych pod kierunkiem profesjonalnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
 2. Przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki.
 3. Oddziaływanie aktywne w sferze kultury.
 4. Przygotowanie uczniów uzdolnionych plastycznie i muzycznie do dalszego kształcenia w szkołach artystycznych II stopnia.
 5. Przygotowanie do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym poprzez szeroko pojętą edukację muzyczną.

   Sposobem realizacji zadań szkoły jest:

 1. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie objętym planem nauczania, z zachowaniem minimów programowych.
 2. Organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia wszystkich uczniów.
 3. Uczestnictwo w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach ogólnopolskich i zagranicznych.
 4. Umożliwienie korzystania z budynku szkolnego ruchowi kulturalnemu (zespoły wokalne i instrumentalne).
 5. Wypożyczanie instrumentów.
 6. Współdziałanie z samorządami regionalnymi w rozwijaniu działalności kulturalnej.
 7. Współpraca z innymi placówkami dydaktycznymi na terenie gminy.

Należy podkreślić, że szkoła korzysta z programów nauczania, których autorami są pedagodzy zatrudnieni w placówce. Niekiedy są to również zastosowania lub modyfikacje  programów  opracowanych
i zalecanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Podstawowymi celami kształcenia są: rozwój wrażliwości na piękno dźwięku, barwy i ruchu oraz kształcenie aktywności twórczej. Służą temu przedmioty kierunkowe: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, oraz przedmiot główny (wybrany instrument, kameralistyka wokalna, plastyka). W ten sposób dokonuje się kształcenie artystyczne, którego celem jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia oraz pobudzenie go do samodzielnego, twórczego myślenia.

W procesie kształcenia artystycznego poszczególne przedmioty wzajemnie się dopełniają. Umiejętności opanowane w jednej dyscyplinie stają się służebne i niezbędne do zrozumienia wiedzy w innej, pokrewnej dyscyplinie. Dzięki temu dzieła muzyczne, plastyczne i sceniczne cechuje dojrzałość przeżyć estetycznych oraz lepsze zrozumienie form i pojęć (np. gama dźwięków – gama kolorów, harmonia dźwięków – harmonia kolorów, tło melodii – tło rysunku, barwa dźwięków – barwa rysunku). W ten sposób następuje kształcenie postawy twórczej ucznia.

Kształcenie w Miejskiej Szkole Artystycznej I stopnia odbywa się w dwóch etapach: nauczania początkowego (klasy I – III) oraz kształcenia kierunkowego na kierunku muzycznym, ogólnoartystycznym i plastycznym (klasy IV – VI). Podział ten dotyczy 6 – letniego cyklu kształcenia, natomiast cykl 4 letni jest jednolity, i stanowi odpowiednik kierunku muzycznego w cyklu 6-letnim.  


Dla uczniów w 6 – letnim cyklu kształcenia program obejmuje:

1. W pierwszym etapie edukacji (kl. I – III):

a) naukę gry na instrumentach: klawiszowych, smyczkowych, dętych drewnianych i blaszanych, perkusyjnych, gitarze, akordeonie /forma nauki – indywidualna/,

b) naukę przedmiotów teoretycznych: rytmika, kształcenie słuchu, /forma nauki – grupowa/,

c) plastyka /forma nauki – grupowa/,

d) zajęcia z akompaniatorem /forma nauki – indywidualna/.

2. W drugim etapie edukacyjnym (kl. IV – VI)

a) na kierunku muzycznym dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia muzyczne:

- kontynuowanie nauki na wybranym instrumencie, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy dla wszystkich klas instrumentalnych (oprócz pianistów i akordeonistów), zajęcia z akompaniatorem, orkiestra, chór lub zespół instrumentalny,

b) na kierunku ogólnoartystycznym dla uczniów wykazujących zainteresowania muzyką rozrywkową, teatrem:

- wybrany instrument, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zajęcia z akompaniatorem, plastyka, zajęcia teatralno-muzyczne, orkiestra, chór lub zespół instrumentalny.

c) na kierunku plastycznym dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie:

- plastyka (kompozycja, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, ceramika), możliwość kontynuacji gry na instrumencie z pierwszego etapu nauczania, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zajęcia z akompaniatorem, orkiestra, chór lub zajęcia plastyczne warsztatowe.


Dla uczniów w 4 – letnim cyklu kształcenia program obejmuje:

Naukę gry na wybranym instrumencie (jako przedmiot główny) lub śpiewu solowego (kameralistyka wokalna), przedmiotów teoretycznych, w tym: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, oraz uczęszczanie na zajęcia wybranego zespołu lub chóru.